Samanthia Noal


Samanthia Noal
VP DEI

MBA University of Bocconi